Hizmetler

CCA farklı kategorilerde hizmetler ve ürünler sunar.

CCA yüksek paydaş memnuniyetine dönük, sağlam temelleri olan özgün hizmetler üretir; kariyerleri içinde büyük çaplı değişimleri başarı ile yönetmiş ve bu birikimi topluma geri kazandırma arzusu içindeki yetkin Değişim Mimarları'ndan oluşan geniş portföyü ile Kurumsal Kalıcılık ve Çeviklik yolunda kurum ve şirketlere mentorluk hizmeti sunar.

CCA Temel Ürün ve Hizmet Paketi

Kurumsal Kalıcılık ve Çeviklik Modeli

CCA geliştirdiği Kurumsal Kalıcılık ve Çeviklik Modeli ile kurum ve şirketlerde yapılacak ön değerlendirme sonrası deneyimli Değişim Mimarları ile kurumsal değişim yol haritanızı hazırlar. Sizlerle birlikte çalışarak stratejik yönlendirmede bulunarak hayata geçirmenizi sağlar.

Değişim Mimarlarımız hizmet verdiği kurum ve şirketlere aşağıdaki konularda aylık düzenli toplantı ve görüşmelerle mentorluk yapmaktadır:

  • Üst Yönetim Stratejik Yönlendirme
  • Problem Çözme
  • Sürekli İyileştirme

CCA Baz Ürünleri

- Kurumların nereye ve nasıl gitmesi gerektiğine karar vermelerini sağlamak amacıyla Stratejik Gelişim Planlama süreçlerini yapılandırmak
- Stratejik plan oluşturma ve hedef belirleme süreçlerini desteklemek
- Kurumsal performans yönetimi danışmanlığı ile göstergelerle konuşan iş yapış kültürünü oluşturmak
- Tüm organizasyonun Kurum hedefine hizalanmasını sağlamak

Kurum operasyonel planlarının, tüm günlük eylemlerinin ve çalışanlarının kurum ana hedeflerine hizalanması, performansın tutarlı bir şekilde izlenmesi ve desteklenmesi, uygun ve gerekli inisiyatiflerle iyileştirici aksiyonların hayata geçirilmesi; karlılığın artırılması, müşteri memnuniyeti, rekabet gücünün korunması ve sürekli yüksek perfomansın garanti altına alınması amacıyla;

- Stratejik plan çerçevesinde doğru göstergeleri belirlemek
- Göstergeler ile yönetim süreç ve alt yapısı belirlemek
- İleri analiz yöntemleri ile verileri analiz etmek
- Göstergelerle yönetimin, organizasyonun en temel iş yapış biçimi haline gelmesini sağlamak

Çalışanların şirket vizyon ve stratejilerine hizalanmaları ve sağladıkları katkıyı ölçülebilir kılması için:

- Bireysel performans yönetim sistemi kurmak
- Hedef belirleme ve yayılımının gerçekleştirilmesi sağlamak
- Hedef verme ve değerlendirme (ast – üst) görüşme koçluğunu uygulatmak
- Bireysel performansın değerlendirilmesi ve karneye dönüştürülmesini sağlamak
- Bireysel performans sonuçlarının Kurumun tüm süreçlerine engetrasyonunu sağlanmak

İş geliştirme ve süreç iyileştirme konuları başta olmak üzere yürütülen projelerin etkin yönetimi için:

- Proje yönetim sistematiğini kurmak
- Proje seçim ve önceliklendirme danışmanlığı yapmak
- Proje yönetim koçluğu yapmak

Kurum süreçlerinin etkin ve verimli işleyişini ve sürekli iyileştirmelerini sağlamak için:

- Çevik Süreç Yönetim sistematiğini kurmak
- Kurum süreç haritasını oluşturmak
- Süreçlerin tanımlanması, uygulanması, denetlenmesi/izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak
- Süreç etkileşimlerini belirlemek
- Risk yönetimi, düzeltici faaliyetlerin yönetimi, süreç göstergelerinin yönetimi, yetkinlik yönetimi, görev tanımları ve eğitim yönetimi uygulamalarının süreç yönetimine engtegre edilmesini sağlamak

Hızla değişen ve dinamikleşen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda işi, her geçen gün geliştirmek ve daha iyi yapmak için;

- Süreç iyileştirme ve geliştirme sistematiği ve araçlarını geliştirmek
- Süreç iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve önceliklendirmek
- Süreç iyileştirme faaliyetlerinin yönetimini sağlamak
- Süreç iyileştirme faaliyetleri ile yönetim gözden geçirmelerini entegre etmek
- Süreç dijitalleşme planları ve uygulamalarını göstermek

- Yetkin danışmanlarımız tarafından şirkette seçilecek uygun kişilere Problem Çözme Teknikleri eğitimini vermek - Problem Çözme Ekiplerinin oluşturulması ve önemli sorunların çözülmesi sürecinde Değişim Mimarları ile mentorluk sağlamak

Kurum içinde yer alan tüm çalışanların katılımının sağlandığı Sürekli İyileşme sürecinin, yetkin danışmanlarımızca, Kurum yönetimi ile birlikte oluşturulmasına ve uygulamasına Değişim Mimarları ile mentorluk yapmak .

CCA Tamamlayıcı Ürünler

Kurumları vizyon ve stratejilerine ulaştıracak insan kaynağı altyapısını oluşturmak önemlidir. Stratejik İnsan kaynakları Yönetimi bu amaçla çalışır ve aşağıda belirtilen alt başlıklarda sistemleri kurarak işletilmesini sağlar:

- Seçme Yerleştirme
- Performans Değerlendirme
- Yetkinlik Değerlendirme
- Kariyer Yönetimi
- Kademelendirme ve Ücretlendirme
- Eğitim ve gelişim

- Kurumun mevcut ve potansiyel müşterilerine en iyi ürün ve hizmet ile ulaşmasını sağlayacak pazarlama stratejisi oluşturmak
- İş hedefleri, iç ve dış pazar tanımları, rekabet analizi, dağıtım stratejileri, ürün, fiyatlandırma, süreç ve tanıtım başlıklarını 360 derece yaklaşım ile netleştirmek ve çalışır hale getirmek
- Ürün Geliştirme ve Ürün Yönetimi: Yetkin Danışmanlarımız ile, Kurum Stratejik İş Planı doğrultusunda, ürünün tasarlanmasından seri üretime geçilen tüm süreçte şirket çalışanlarına rehberlik yapmak

Üretimin en verimli şekilde sürekli iyileştirilmesine, layout, yöntem, malzeme akışı, otomasyon ve dijitalleşme çerçevesinde projelerin üretilmesine ve gerçekleştirilmesine rehberlik yapılmak.

Kurumda, ürün veya hizmetin tasarım aşamasından müşterisinin kullandığı aşamaya kadar tüm süreçleri içerecek şekilde en etkili Kalite Güvence Sistemi geliştirilmesine rehberlik etmek.

- Uçtan uca tedarik zinciri yapılandırmasını sağlamak
- Tüm tedarik paydaşlarının hizalanması ve entegrasyonu ile “Birden fazla şirketin tek bir şirket gibi davranabilmesi”ni sağlamak
- Tüm tedarik süreçlerinin tam entegrasyonunu sağlamak
- Tedarik süreçlerinde otomasyonu yönetmek
- Satınalma süreçlerini yapılandırılmak ve iyileştirmek
- Satınalma maliyet iyileştirmelerinin yönetilmesi ile sistem kurmak ve tasarrufları hayata geçirmek
- Topluluk şirketleri için ortak satınalma sistemi kurulmasını sağlamak
- Satınalma alt yapısı ve teknolojisinin geliştirmesini sağlamak
- Harcama ve risk analizleri oluşmasını sağlamak
- Alternatif tedarikçi bulunması ve devreye alınması için yol göstermek
- Tedarikçi denetimleri, geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin yönetilmesini sağlamak

- Potansiyel pazar ve kanal analizi yapmak
- Kanal ve segment bazlı yapılandırma oluşmasını sağlamak
- Kanal bazlı pazarlama yöntemleri geliştirmek
- Dağıtım kanalları bazında fiyatlandırma yapılmasını sağlamak
- Kanal bazlı finansal segmentasyon yapılmasını sağlamak
- Dağıtım Kanalları çatışma yönetimini sağlamak

- Kurum ihracat stratejisinin oluşturulmasını sağlamak
- Uluslararası Pazar ve müşteri segmentasyonu, hedef pazarların ve kanalların Kurum gelişimi ile uyumlu olarak tespitini yapmak
- İhracat pazarlama stratejisi, ürün stratejisi, fiyatlandırmanın oluşturulmasını sağlamak
- İhracat pazar giriş stratejilerinin oluşturulması
- Kurum fonksiyonlarının ihracata uyum seviyesinin ölçümlenmesi ve en yetkin/verimli ihracat örgütünün yapılandırılmasını sağlamak

- Kurum gayrimenkul portföyünün optimizasyonunun yapılmasını sağlamak
- Gayrimenkul portföyünün zaman içindeki değerlenme potansiyelinin en verimli şekilde belirlenmesi ve kısa-orta-uzun vadeli stratejinin oluşturulmasını sağlamak
- Dağıtım kanalları ve gayrimenkul ilişkisinin süreç analizi, prosedürlerinin yaratılması, finansal segmentasyonda gayrimenkullerin en doğru şekilde ele alınmasını sağlamak
- Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi adına en verimli analizlerin yapılmasını sağlamak
- Gayrimenkul konusunda uzman insan yetiştirilmesi ve örgüt içi konumlandırılmasını sağlamak

Etkin maliyet yönetimi; stratejiler doğrultusunda bütçenin hazırlanması, varyans analizleri, raporlama ve kontrol gibi adımlardan oluşmakta olup bu sistemin kurulması CCA’nın nitelikli hizmetleri arasındadır.

Etkin nakit akış yönetimi şirketlerin her türlü tahsilat ve ödemelerinin, kredi kullanımlarının ve finansal yatırımlarının planlanmasını, tahmin edilmesini, icrasını ve raporlanmasını ifade eder.

İşletmeler nakit akışlarını iyi yönetebildikleri oranda karlılıklarını arttırabilirler ve kalıcı kılabilirler. Etkin nakit akış yönetimi gelecekteki nakit ihtiyaçlarının (nakit hareketlerinin) belirli varsayımlarla önceden tahmin edilmesini gerektirir. CCA tüm bu süreçlerin baştan sona hayata geçirilmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Destek Ürünler

KÜLTÜR GELİŞTİRME

İnovasyon, Kurumsal Girişimcilik, Ekip Çalışması, Design Thinking, Ortak Akıl, Etkili Toplantı, Durumsal Liderlik, Liderlik Tarzı Geliştirme

İLERİ TEKNİKLER

6 Sigma, TPM, FMEA, Model Fabrika

HİSSEDAR

Aile Anayasası Oluşturma Danışmanlığı, Portföy / Varlık Yönetim Rehberliği, Yaşam Koçluğu